Вольный город

Васіль Тамарыч | 2020​​
978-985-7228-63-8
Контакт для продажи Анна,
+ 375 29 181 68 90 (вайбер телеграмм, вотсап)

Сонца толькi пачало узыходзiць, калi Вандроунiк ступiу на дарогу, якая вядзе да Вольнага горада. Ён выйшау з лесу i накiравауся да месца, пра якое чуу увесь свет, але у iснаванне якога верылi далёка не усе. Стаць жыхаром Вольнага горада было не складана. Калi чалавек быу добрасум­ленны, без прымхау i меу прафесiю цi жадау авалодаць якой-небудзь, ён заусёды атрымлiвау запрашэнне. Менавiта на гэтых трох простых рэчах трымалася месца, якое увесь час прываблiвала да сябе шмат людзей. Ван­дроунiк таксама хацеу стаць часткай гэтага чароунага грамадства, дзе кожны дапамагау адзiн аднаму i дзе самай вялiкай каштоунасцю было сумленне ...